Vilkår og betingelser for brug af redskaber til Flytterapporter og Lejekontrakter

Den digitale lejekontrakt og Flytterapporter.dk er redskaber, som hjælper private og professionelle udlejere med nemt at håndtere centrale processer ved ind- og fraflytning af lejere. I det nedenstående har vi listet en række forhold, vi forventer, man som udlejer forholder sig til, når man udarbejder lejekontrakter og foretager flyttesyn.

Overvej altid, om du har brug for en advokat

Lejeloven har mange detaljer og undtagelser, som gør det vanskeligt at sikre entydigt korrekte og sikre lejekontrakter. I mange tilfælde vil det være en god idé, at få en advokat med speciale i lejeret til at gennemgå din lejekontrakt. Som bruger af den digitale lejekontrakt forventer vi, at man selv indhenter supplerende juridisk assistance i det omfang, det er passende. Ligeledes omgives ind- og fraflytningsprocessen af en række forhold, som kan kræve juridisk assistance, der ligger ud over den del af processen, som redskabet kan hjælpe dig med.

Forhold specifikt om Den digitale lejekontrakt

Tilfælde, hvor du skal være særligt opmærksom

Der gælder særlige regler for huslejefastsættelse og stigning for visse typer boliger. Dette er en ikke udtømmende liste over de tilfælde, hvor du skal være særligt opmærksom på, om din kontrakt er korrekt.

Hvis lejemålet ligger i en reguleret kommune

Herunder er der forskellige regler alt efter, om lejemålet ligger i en ejendom med mere end 6 lejemål eller ej

Hvis lejemålet ligger i en nypåbygget tagetage

Hvis lejemålet ligger i en konverteret tagetage (fra tørloft til bolig)

Hvis lejemålet tidligere har været brugt til erhverv

Hvis lejemålet er ibrugtaget før 1/1-1992

Hvis lejemålet ligger i en blandet bolig/erhverv ejendom (80/20 ejendomme)

Hvis lejemålet sammen administreres med andre ejendomme, der kan udløse særlige regler / lov praksis

Hvis ejendommen er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje

Er du i tvivl om, om nogle af ovenstående forhold er gældende for dit lejemål eller hvilken betydning det har for udformning af lejekontrakten, kan det være en god idé at konsultere en advokat med speciale i lejeret og i øvrigt orientere dig i Lejeloven samt Boligreguleringsloven.

Undgå gentagelser og generaliseringer i §11

I lejeloven fra 1. juli 2015 præciseres det, at man i §11 skal undgå at gentage forhold, der allerede er beskrevet på anden måde i kontrakten. Vær opmærksom på det, hvis du selv tilføjer formuleringer til §11.

Formuleringer i §11 skal altid omhandle det specifikke lejeforhold, kontrakten dækker over. Undgå derfor generelle formuleringer, hvis du selv tilføjer formuleringer til §11 og vær sikker på, at datoer og andet i guidens standardformuleringer er tilpasset det specifikke lejeforhold.

Gennemlæs altid kontrakten, inden du sender den til lejer

Med den digitale lejekontrakt er det muligt at generere kontrakter, som ikke er færdigudfyldte. At guiden lader dig generere kontrakten, skal derfor ikke ses som et udtryk for, at den er komplet og korrekt udfyldt.

Lejekontrakten er din aftale med lejer og kan komme til at præge forhold gennem hele din udlejning. Du skal derfor altid grundigt gennemlæse den genererede kontrakt.

Forhold specifikt om Flytterapporter

Tilfælde, hvor du skal være særligt opmærksom ved flyttesyn

Dette er en ikke udtømmende liste over de tilfælde, hvor du skal være særligt opmærksom for at håndtere processen korrekt.

Hvis én eller flere lejer undlader at møde op

Hvis lejerne helt undlader at møde op

Hvis lejer har fraflyttet lejemålet i utide

Hvis én eller flere af lejerne nægter at kvittere for modtagelsen af flytterapporten

Fraflytningssyn i lejeforhold, hvor der ikke foreligger en indflytningsrapport

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal agere i ovenstående situationer, kan det være en god idé at konsultere en advokat med speciale i lejeret og i øvrigt orientere dig i Lejeloven.

Ansvarsfraskrivelse

Den digitale lejekontrakt er et redskab, som udlejer kan bruge til at udfylde A9 typeformularen for lejekontrakter samt håndtere processen omkring underskrift af kontrakten. Guiden skal i alle tilfælde ses som vejledende, og udlejer har selv ansvaret for at sikre sig, at kontrakten er korrekt udfyldt og lovligt udformet. Boligportal ApS fraskriver sig derfor ethvert ansvar for brug af genererede lejekontrakter og garanterer ikke for lejekontrakternes lovlighed. Boligportal ApS kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab, herunder indirekte tab, som følge af brugen af genererede lejekontrakter. BoligPortal yder ingen rådgivning om udformning af lejekontrakter og påtager sig som følge deraf ingen rådgiveransvar. Svar på spørgsmål til selve redskabets funktionalitet vil aldrig være rådgivning om lejekontraktens udformning, indhold eller lovlighed, men udelukkende almindelig kundeservice om brug af redskabet.

Som bruger af den digitale lejekontrakt har man mulighed for at se en demoudgave af redskabet. Demoudgaven indeholder ikke §11 formuleringer og kan derfor ikke bruges som en gyldig lejekontrakt. Demoudgaven har udelukkende som formål at visualisere, hvad en eventuelt betalende kunde kan forvente sig af redskabet.

Flytterapporter er et redskab til at håndtere flyttesyn i lejeboliger til beboelse og er kun tiltænkt dette formål. Redskabet er digitalt og involverer digital signering af dokumentet ved lejers modtagelse ligesom redskabet hjælper med digital udlevering af den færdige rapport. Udlejer er selv ansvarlig for at sikre sig, at der kan etableres en stabil internetforbindelse på lokationen. Tab af data eller andre uhensigtsmæssigheder på den baggrund er ikke BoligPortal ApS’ ansvar.

Som bruger af Den digitale lejekontrakt og Flytterapporter har man selv ansvaret for at indhente samtykke fra lejere til at indtaste personoplysninger i vores system.

Betingelser ved køb

Alle brugere har adgang til at se produktet og prøve forskellige funktioner i en demoudgave med begrænset funktionalitet. På baggrund heraf kan man danne sig et indtryk af produktet og om man ønsker at købe.

Køb af produkter

Lejekontrakter og Flytterapporter kan købes enten som enkeltstyks eller som klippekort til en reduceret pris pr. kontrakt. Både enkeltstyk og klippekort kan betales via online betaling (betalingskort). Der tages ikke gebyr ved betaling på BoligPortal. Når du gennemfører en betaling på BoligPortal, er du altid sikret mod misbrug. Du har mulighed for at afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. De data du oplyser i forbindelse med et online køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL). Det er kun BoligPortals betalingsudbyder der kan læse dem. Ved køb af klippekort kan man ligeledes som professionel udlejer betale med faktura. Kontrakterne skal anvendes inden for 2 år.

Fortrydelsesret

Vi gør opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret ved køb af en profil, da denne betragtes som taget i brug, når betalingen er gennemført. En væsentlig del af Den digitale lejekontrakts værdi, den intelligente opbygning af §11, gøres tilgængelig straks efter køb.

Brug af tredjepart

Vi anvender en tredjepartsleverandør (eSignatur – Rovsing Applications ApS) til at forestå udsendelse og håndtering af digitale underskrifter. Ved anvendelse af den digitale lejekontrakt, accepteres samtidig brugen af nødvendige tredjepartsleverandører.

Opbevaring af data

Opbevaring af færdiggjorte og underskrevne kontrakter

Når en kontrakt er digitalt underskrevet, opbevarer vi en underskrevet udgave af kontrakten i minimum 2 år, med mindre udlejer ønsker den slettet.

Opbevaring af ikke færdiggjorte kontrakter og flytterapporter

Den digitale lejekontrakt gør det muligt for brugeren at lave et antal kontrakter og flytterapporter uden at færdiggøre dem. Vi forbeholder os retten til løbende at arkivere og efterfølgende slette ikke færdiggjorte kontrakter og flytterapporter, som ikke er blevet oprettet eller ændret af brugeren inden for de seneste 3 måneder.

Persondatapolitik

Ved at benytte BoligPortal accepterer du, at dine personoplysninger behandles i henhold til vores persondatapolitik. Læs vores persondatapolitik her.